Evaluering og tilbagemeldinger fra DTF og divisionsklubber

Evaluering af nuværende DH struktur

DTF har bl.a. fået følgende tilbagemeldinger i løbet af sæsonen:

 – Der er for få kampe i lavere divisioner, hvor holdturneringen i høj grad er et fastholdelsesredskab

– Dame/herre-opdelingen fungerer primært ok – De store klubber har meget svingende engagement i deres 2./3. hold

– Blandede tilbagemedlinger på 12 hold i Elitedivisionen

– Referees skal være mere på linje – Holdturneringen skal apellere bredt

 

For få kampe i lavere divisioner

Flere klubber i 1. og 2. division gav udtryk for, at fem holdkampe i en sæson er for lidt. Hold der kommer i medaljespil eller Play Off får flere kampe – måske kunne man lave slutspil for lavere divisioner for at få flere kampe. Især når kampene er kortet ned med match tie-break i 3. sæt, får man ikke spillet meget tennis.

 

Dame/herre-opdeling

Der var primært positive tilbagemeldinger på opsplitningen i en dame- og en herrerække. Generelt var der dog enighed om, at det er lidt trist for damerne i 1. og 2. division, hvor der kun er tre damer på et hold. Der er stadig en tendens til, at damerne samler sig i nogle enkelte klubber, men I nogle klubber har man også oplevet en opblomstring på damesiden, som nu spænder vidt aldersmæssigt. Flere klubber mente ikke, at opsplitningen havde medvirket til en dårligere sportslig succes, da niveauet især i damerækken var meget forskelligt.

 

Størrelse på Elitedivisionen

Flere klubber mente, at 12 hold er for meget i Elitedivisionen. Elitedivisionen kan ikke betegnes som elite og der er for mange ligegyldige kampe for de bedste hold. Elitedivisionen skal være noget man arbejder hårdt for at nå og ikke noget man bare ved lidt held kan opnå. Det skal være svært at komme ind og let at rykke ud af Elitedivisionen.

DTF understregede, at man kun lige netop har været i gennem år 1 med den nye struktur og at der er brug for mere erfaring inden vi ændrer alt igen, men mindre tilpasninger er selvfølgelig en mulighed. Grundet den nye opdeling i herrer og damer samt den nye struktur, har det været nødvendigt med en overgangsordning, hvor nogle hold kunstigt er blevet rykket op eller ned. Vi bliver nødt til at kigge på det langsigtede mål og ikke bare tilpasse efter nogle få spillere eller klubber.

 

 

Hvad er formålet med divisionsholdturneringen?

Er divisionsholdturneringen for bredden eller eliten? Der var bred enighed om, at holdturneringen ikke skal tilrettelægges efter nogle få spillere eller klubber. Man skal finde ud af hvad formålet med turneringen er og designe produktet der ud fra. På vejen mod et bedre produkt er det vigtigt, at klubberne ’stepper op’ og tager ejerskab.

Generelt var der stemning for en smallere Elitedivision og en bredere 1./2. division, som også kan fungere som et vigtigt fastholdelsesredskab. DTF opfordrer klubberne til løbende at komme med input. Klubberne opfordrede DTF og DTF’s bestyrelse til at tage en beslutning om hvad formålet med divisionsholdturneringen er. Først når dette er klarlagt giver det mening, at arbejde videre på produktets form og indhold. Flere klubber gav udtryk for, at der skal reduceres i antallet af projekter og arrangementer for at få mere kvalitet.

 

Referees skal være skarpere og mere på linje

Der var bred enighed om, at indberetningen af resultater skal være hurtigere og bedre. Det er i systemet muligt at indrapportere resultater i løbet af en holdkamp. Hvis klubben stiller computer med internet til rådighed, kan det hjælpe meget på den sene indberetning. DTF har indledt samarbejde med Danske Tennis Officials (DTO) som i fremtiden vil stå for uddannelse, efteruddannelse og påsætning af officials til arrangementer. Mere info om samarbejdet og hvordan det praktisk vil foregå udsendes til klubberne, når den endelige aftale er truffet.

 

 

Antal damer i 1. og 2. division – er vi klar til at udvide til fire damer?

ATK og HVT gav udtryk for, at det ikke er sjovt at være 3. dame i 1./2. division, så der opfordres til, at udvide 1./2. division til samme antal damer som i Elitedivisionen. Flere klubber gav udtryk for, at vi er klar til at udvide til fire damer på holdet. JTU udtrykte bekymring for, at flere klubber i Jylland måske vil have svært ved at stille hold, hvis der skal fire damer på holdet.

 

 

Match tie-break, No-Ad og Golden Match tie-break

Generelt positive tilbagemeldinger på match tie-break og No-Ad i double. Match tie-break i single er der blandede meninger om. DTF foreslog at gå tilbage til tre fulde sæt udendørs, men holde fast i match tie-break indendørs. ATK mente, at hvis klubberne kunne blive enige om at afvikle tre fulde sæt indendørs, skulle det være op til dem. KB mente, at Golden match tie-break ikke er en god løsning ved afvikling af medaljespil og Play Off. I stedet burde der som minimum afvikles et Golden set.

 

 

Klubranglister

Der må tilføjes spillere i bunden af ranglisterne, men spillerne skal være svagere end den i forvejen nederste spiller. DTF skal så vidt muligt tjekke spillerens niveau. Fremover vil det dog ikke være muligt, at tilføje spillere i bunden af ranglisten efter sidste runde og inden medaljespil/Play Off. Lyngby opfordrede til, at der ikke bruges udenlandske spillere i divisionsholdturneringen.

Det er ikke muligt at begrænse udenlandske spillere grundet EU-lovgivning. Udenlandske spillere i medaljespillet kan begrænses ved at fratage klubberne mulighed for wild cards i medaljespillet, men hvis man begrænser brugen af wild card i medaljespillet, fjerner man også muligheden for at få de bedste danske spillere til at spille medaljespil. Der var bred enighed om, at det må være op til klubbernes egen politik om der anvendes udenlandske spillere eller ej.

 

 

Antal holdturneringer pr. år og fremtidig struktur

DTF har overvejelser om der kun skal afvikles én samlet holdturnering pr. år, hvor der både spilles inde og ude. Elitedivisionen kan dog fx afvikles i oktober og november med medaljespil i december. Der er pt. ikke udarbejdet et oplæg om dette, da man først ønskede input og overvejelser fra klubberne. Det blev debatteret hvordan man skulle klare klubskifter i løbet af året, hvornår turneringen skulle starte/slutte, hvordan medaljespil kunne løftes til en hovedevent mv. DTF opfordrede klubberne til at komme med input og forslag til fremtidig afvikling af divisionsholdturneringen. DTF udarbejder spørgeskema med relevante spørgsmål til holdturneringsstruktur i løbet af efteråret og laver oplæg på baggrund af tilbagemeldinger.

 

 

DH Junior

Vi har desværre været udsat for et par afbud efter matchprogrammet er udsendt, hvilket har givet meget få kampe i nogle rækker og er meget ærgerligt for alle parter. Tilbagemeldinger i løbet af sæsonen på sammenlægning af U16 og U18 har primært været positive. Lyngby nævnte, at de gerne så U16 og U18 adskilt igen.

Ved DH Junior Medaljespil er det vigtigt, at der er en referee pr. aldersgruppe især når der spilles på store anlæg.

 

 

Eventuelt

ATK gav udtryk for, at kommunikationen fra DTF’s side det sidste års tid havde været mangelfuld mht. den nye struktur, ændring af datoer, påsætning af referees, regler i Play Off mv. DTF beklagede og vil naturligvis forsøge at stramme op og være ude i bedre tid. SLTU nævnte, at det stadig er meget nødvendigt med forbedringer til holdturneringsprogrammet. DTF har de sidste par sæsoner oplevet en del sene afbud til holdturneringen efter matchprogrammet er offentliggjort og opfordrede klubberne til at stramme op, så alle divisioner kan afvikles bedst muligt.

 

 

Status på individuelt turneringsudbud

Generelt er der observeret følgende tendenser på Sommer/Vinter Touren: – Spillere deltager i færre turneringer end før – vigtigt med korrekt fordeling af turneringer og evt. nye turneringsformer. – Spillere rejser ikke langt efter turneringer som før i tiden – vigtigt med lokalt udbud. – Sommerferien er ikke længere attraktiv – spillere prioriterer deres tid anderledes.

 

 

Nye tiltag

– Mere grøn bold efter ønske fra mange klubber. Implementering af grøn bold for sidsteårs U10-spillere fra oktober til december, som en overgang til U12, fra Vinter Touren 2014-2015.

– Sammenlægning af U16 og U18 formentlig fra Sommer Touren 2015. Sammenlægningen vil omfatte alle turneringstyper inkl. UM samt ranglsiten. Dette gøres for at få en større spillermasse i de ældre aldersgrupper, så der bliver større baggrund for turneringer og disse kan i højere grad kategoriseres. Internationalt bruges U16-rækken næsten heller ikke, da mange spillere rykker direkte op i ITF U18.

Sammanlægningen af U16 og U18 i JuniorGPS og DH Junior er de fleste steder blevet taget godt i mod. Lyngby og AB udtrykte bekymring for om en sammenlægning af U16 og U18 kan betyde frafald, da især førsteårs U16 kan risikere at få det hårdt i den nye brede aldersgruppe. Lyngby mente desuden, at det vil være synd at give afkald på U16-mesterskaberne ved UM, hvorimod DTF mener, at det kan højne værdien af de ældre rækker ved UM, hvis de sammenlægges. HVT syntes, at en sammenlægning hos især pigerne er en rigtig god ide. Hos drengene er det måske ikke så nødvendigt, men hvis det gøres er det meget vigtigt, at turneringer niveauinddeles. DTF spurgte til erfaringer med sammenlægningen af U16 og U18 i JuniorGPS, som har været gældende i 1,5 år. Helsingør responderede, at sammenlægning af U16 og U18 i Kronborg Open har virket uden problemer.

 

 

Skolereform

DTF orienterede om, at man i løbet af efteråret/vinteren vil følge turneringerne nøje og se om skolereformen har indflydelse på turneringsdeltagelsen. Turneringsarrangørerne kan på Vinter Touren selv vælge om de starter fredag efter kl. 16 eller først lørdag. De fleste turneringer starter lørdag formiddag og er således ikke påvirket af skolereformen. DTF tager gerne imod erfaringer fra turneringsarrangørerne.

 

 

Turneringsudbud og turneringsformer

SLTU gav udtryk for, at det skal være meget bedre styring af turneringsudbud. Især på Sommer Touren har der været mange tyndtbesatte turneringer. SLTU vil gerne deltage i møde mht. planlægning af sæsonens udbud. I øjeblikket er proceduren, at DTF melder ud hvilke rækker der kan søges i de enkelte terminer på baggrund af foregående års turneringsdeltagelse. Klubberne byder ind på de ledige terminer og DTF fordeler, hvilket betyder, at en del turneringsarrangører bliver skuffet. På Sommer Touren hvor turneringdeltagelse er faldet kraftigt over få år, skal der skæres yderligere i udbudet. Flere klubber efterlyste større og bedre individuelle turneringer, hvor spillerne kunne få en oplevelse ud af at deltage. Generelt efterspørges der bedre turneringsledelse og ejersskab hos turneringsarrangørerne. Turneringsfri uger findes i den nuværende årsplan næsten udelukkende ved overgangen mellem sæsoner. Desuden er der for de enkelte aldersgrupper og kategorier i forskellige terminer i løbet af sæsonen fordelt turneringsfri uger. SLTU efterlyste flere helt turneringsfri uger.

SLTU spurgte om man kunne fordele alle spillere fra centralt hold på Vinter Touren. Så hvis der i en termin fx er 2 U12 kat. 2 turneringer på Sjælland i henholdsvis Hillerød og Slagelse, så tilmelder man sig bare kat. 2 og så fordeler DTF – så spillere kan altså ikke selv vælge, hvor de skal spille. DTF gav udtryk for, at de var usikre på om man ’tillade’ sig at sende spillere til den anden ende af Sjælland, hvis ikke man har tilmeldt sig til det. Skal alle Sjællandske klubber være med eller skal det kun gælde SLTU klubber? DTF er bekymret for, at det vil give stor utilfredshed blandt spillerne og deres forældre, hvis ikke man kan vælge.

DTF og flere klubber vil gerne gøre grøn bold mere attraktiv for flere aldersgrupper, da det pt. ofte anses som ’dårligt/pinligt’ at spille med grøn bold. Grøn bold kunne fx brandes ved store turneringer med grøn bold, ’grønne uger’ eller lignende.

 

 

Antal nationale mesterskaber pr. år

DTF fremlagde forslag om, at der stadig afholdes 2 stk. UM pr. år (inde og ude), men fremover kun ét DM pr. år. Med ét DM pr. år kunne dette arrangement gøres til et flagskib, som tiltrak større interesse. HIK forslog, at det var DM inde der skulle fastholdes og hvis der kun var én holdturnering, så var det medaljespil ude der var sommerenes højdepunkt. Helsingør foreslog at lægge finaler i DTV og DM udendørs sammen, da DTF har rigtig mange rækker og mange tilskuere.

 

 

Størrelse UM

UM betragtes af mange spillere som årets højdepunkt, hvor de mødes med alle vennerne og får en kæmpe oplevelse. Hovedturneringen skal stadig være for de bedste og kan evt. indsnævres yderligere, men det er vigtigt med en stor kvalifikation, hvor mange spillere kan få en oplevelse.

 

 

Samarbejde med Danske Tennis Officials (DTO)

DTO vil forestå uddannelse og efteruddannelse af officials, påsætning af referees, stoledommere mv., hotline i forbindelse med holdkampe. Når aftalen med DTO er lukket, vil der blive udsendt info til klubber mht. det praktiske. Klubberne opfordres til at finde emner i klubberne, som kunne være interesseret især i uddannelsen til stoledommer.

 

 

God opførsel – hvor blev den af?

DTF har oplevet en del henvendelser om dårlig opførsel, snyd mv. især hos pigerne (i alle aldersgrupper). Klubberne vil gerne gøres opmærksom på dårlig opførsel og tage fat i problemet lokalt med spillerne. Det er vigtigt, at klubberne tager ansvar og træder i karakter, når der er dårlig opførsel ved træning, så det også gælder i dagligdagen. DTF’s kommende retningslinjer i forhold til forældreroller vil med fordel kunne indgå i denne proces. JTU fortalte, at de ved JM uddelte en flyer med retningslinjer for god opførsel, hvilket gav et positivt resultat. FTU udsender opførselskodeks forud for holdturnering og tager det op ved andre arrangementer, da der skal mange gentagelser til for at ændre en kultur. Der blev opfordret til, at disse tiltag blev lagt i DTF’s Vidensbank. DTF understregede, at det er vigtigt, at der kommer indberetninger ude fra turneringerne, så vi kan reagere på dårlig opførsel, sene afbud, udeblivelser mv.

 

 

Stævner

DTF har ikke ressourcer til at afvikle stævner, koordinere mv., men vi vil gerne være tovholder for de forskellige stævner, så de alle sammen kan findes ét sted. Klubberne/arrangørerne opfordres til at indsende stævner til en fælles stævnekalender. Formatet er op til arrangøren. Roskilde fortalte, at DGI er ved at lave et tilbud til alle ikke-licensspillere, så DTF behøvede ikke at bruge ressourcer på dette.

 

SeniorGPS og Futures

SeniorGPS turneringerne afholdes igen i 2015. Der afvikles som i 2014 heller ikke SeniorGPS Masters i 2015, men der udbetales stadig en bonus efter DM ude. DTF forventer at ansøge om Futures i uge 30 og 31 i Århus 1900 og KB lige som i 2014, men der er ikke taget endelig stilling til dette endnu.

 

Eventuelt

SLTU spurgte til status på DTF’s sponsorer. Rasmus Nørby redegjorde for arbejdet med at finde nye partnere til aktiviteter og produkter. SEB Tennis Cup er et vigtigt redskab til at komme i kontakt med klubber og nye turneringsspillere, som DTF normalt ikke har kontakt med, og rigtig mange spillere har været glade for at deltage. Turneringen har hvert år haft deltagelse af ca. 1000 deltagere. SEB Tennis Cup gennemføres for sidste gang i sin nuværende form i 2014-2015, men DTF vil gerne i fremtiden tage turneringen op igen, men i et opdateret format.