Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d.26.marts 2014

Onsdag d.12.marts 2013

Tennis Club Odenses Generalforsamling

onsdag d.26.marts k.19.30

OB Fodbold, Atriumgården/L´easy Lounge, Sdr.Boulevard 172

 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

 

2.    Bestyrelsens:

a.    Beretning

b.    Orientering om:

i.    Klubhus og anlæg

ii.    Tennishal

 

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

4.    Budget for det kommende år

 

5.    Behandling af forslag fra bestyrelsen:

 Ændring af vedtægter

 

§ 4:

Nuværende ordlyd: ”Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelse på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.”

 

Forslag til ny ordlyd: ”Hvis et medlem ikke, efter indmeldelse, opfylder de regler, som er i foreningen, kan medlemmet ekskluderes med efterfølgende anke på generalforsamlingen.”

 

§ 6:

Nuværende ordlyd:Udmeldelse. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af bestyrelsen for hvert år fastsat forfalds termin jfr. § 2 stk. 2, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet.

 

Forslag til ny ordlyd: Udmeldelse. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af bestyrelsen for hvert år fastsat forfalds termin jfr. § 5, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet.

§ 7

Nuværende ordlyd:

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering i et eller flere lokale blade med angivelse af dagsorden samt på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

 

Forslag til ny ordlyd:

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering i et eller flere lokale blade med angivelse af dagsorden samt på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8

Nuværende ordlyd:

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referatet af forhandlingerne optages.

Protokollen underskrives af dirigenten.

 

Forslag til ny ordlyd:

Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres til referat. Referatet underskrives af dirigenten.

 

§ 9

Nuværende ordlyd:

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

Forslag til ny ordlyd:

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt af hensyn til klubbens tarv, og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 11

Nuværende ordlyd:

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Forslag til ny ordlyd:

Der skrives referat af bestyrelsens møder.

 

6. Indkomne forslag

6a.

Grete Antony har stillet et forslag om, at Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling.

 

6 b.

Anskaffelse af hjertestarter til udendørsanlægget og tilbud om førstehjælpskurser i TCO. Forslag stillet af Grete Anthony m.fl.

 

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

a.    Følgende er på valg:

Bente Bassett (modtager genvalg)

Jesper Ohmsen (modtager genvalg)

Peter Ainsworth-Zink (modtager ikke genvalg)

 

b. Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:

Anni Baastrup

 

c. Følgende er udtrådt af bestyrelsen:

Jens Møller

 

d. Følgende stiller op til bestyrelsen:

Thomas Nyholm

 

8.    Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)

 

9.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

10.    Eventuelt

 

Vel mødt!

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen