Indkaldelse til Fyns Tennis Unions generalforsamling.

Hermed sendes en påmindelse om FTU generalforsamling

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.00 i Marienlystcentret, Windelsvej 138, Od. C

Tilmelding (af hensyn til forplejning) senest tirsdag d. 10. februar på : naestformand@ftutennis.dk

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand (kun på valg i lige år)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vedr. punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Carsten Tornbjerg og Peter Slifsgaard. Begge genopstiller.
Der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem pga. medlem udtrådt i perioden.

Af hensyn til mad og drikke bedes du tilmelde dig til generalforsamlingen senest tirsdag d. 10. februar 2015 til Kai Holm via e-mail på: naestformand@ftutennis.dk