Generalforsamling TCO Tirsdag den 24/3 2015 kl. 19.00

 

 1. Valg af dirigent
 2. Jens Risager valgt uden indvendinger
 3. Referenter: Thomas Nyholm og Ole Vorm
 4. Stemmeberretigelse kræver personligt fremmøde. Alle medlemmer under 15 år må stemme såfremt værge er tilstede.
 5. Fremmøde ca. 100 personer
 6. Nuværende bestyrelse mødt fuldtallig
 7. Ingen spørgsmål til pkt 1
 8. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 9. Formand : Status
 10. Gennemgang af ekstraordinære indtægter og udgifter
 11. Medlemstilsvækst siden ny bestyrelse på ca. 100 medlemmer

iii.  Overgangen fra ansat ledelse til frivillige kræfter.

 1. TCO har været uden cheftræner siden februar og indtil Bill ankom i oktober.
 2. Oplæsning af brev fra Bent Juhler, Odense Kommune, som beskrivelse af forhandling og status mht. tennishallen i BM samt TCO’s brug heraf. Brevet er endvidere rundsendt via mail til alle medlemmer.
 3. Gennemgang af statistikker mht medlemsantal total samt antal medlemmer pr bane. Heraf afledte bestyrelsen spørgsmål om hvorfor vi tabte medlemmer.
 4. Kirsten: Oplæg om DTF strategi-tænkning
 5. Gennemgang af SWOT analyse
 6. Gennemgang af organisation og struktur

iii.  Gennemgang af eksempel fra seneste diskussion i et af forretningsudvalgene

 1. Eksempel på årskalender for aktiviteter (Junior udvalg)
 2. Gennemgang af planlagt tennistræning mht træner/spiller forhold, samt banebelægning.
 3. Nils: Gennemgang af +55 gruppen
 4. Thomas: Gennemgang af turnering og konkurrence tiltag og resultater
 5. Division rapport; ikke fremgang men udmærket indsats trods afgang af stærke spillere.
 6. Fynske hold junior resultater meget fine

iii.  Kørestolstennis; Christoffer Holmer vandt DM for 5. gang.

 1. Kommentarer/spørgsmål:
 2. Preben: spørgsmål mht medlemstal: angivet 470 men sidste år var der 420 men der påståes 100 nye medlemmer, hvilket ikke hænger sammen.
 3. Fmd: der var 375 betalende medlemmer men muligvis 420 i kartoteket. Der er dog nogen usikkerhed om faktiske tal.
 4. Cheftræner anføres at have administrative timer; giver det er mer-udgift?
 5. Fmd: Cheftræner er billigere end tidligere direktør. Han har 25 banetimer om ugen; 4 planlægningstimer, + timer til udvikling af trænere og deltagelse i stævner som træner.

iii.  Grethe Anthony: Beretningen er en blanding status og fremadrettet strategi forklaring. Dette kan man ikke gøre (jfr Grethe).

 1. Indlæg ved Birgitte Johannesen: Hun tager som bestyrelsesmedlem afstand fra regnskabet samt en række dispositioner af økonmisk art hvorom hun føler at der ikke er informeret korrekt. Der udtrykkes personlig bred mistillid til formand og næstformand.
 2. Ib: vil gerne mht Marienlyst vide om bestyrelsen har underskreven bindende aftaler som rammer vores økonomi
 3. Birgit Navne: er enig i hvad Birgitte har fremført. Kan heller ikke stemme for formanden beretning. Det skyldes manglende dokumentation og rodede møder. Birgit svarer Ib’s spørgsmål med at der ikke forefindes aftaler med BM som binder klubben.

vii. Helle Dyrvig: Spørgsmål om trænerudgifter

viii.          Kort snak omkring mistillidsvotum – hvad gør man – går bestyrelsen, eller ?

 1. Ole Ravn: Vil gerne have saglig gennemgang af regnskab før man effektuerer et evt. mistillidsvotum.
 2. Kaj Holm: Man kan ikke stille mistillid til andre bestyrelsesmedlemmer med den effekt at disse skal forlade bestyrelsen. Vi bør have den demokratiske diskussion af regnskab
 3. Fmd: Der findes ikke aftaler som binder TCO ifht BM.

xii. Grethe: Er det korrekt at hallen vil tilhøre Marienlyst efter nogle år?

 1. Fmd.: ja! Kommunen ejer indtil MOMS pligt udløber hvorefter den overgår til BM

xiii.          Grethe Anthony: Mener ikke TCO skal betale for den dyre Marienlysthal.

 1. Mener TCO har booket for meget.

xiv.         Birgitte: de 210.000 som vi har fået i tilskud bliver præsenteret som tilskud til leje i BM men hun mener at vide vi har fået det fordi vi har tabt sagen mod Kristoffer.

 1. Fmd.: det er ikke korrekt og henviser til brevet fra Bent Juhler hvoraf det fremgår at være støtte mht leje.
 2. Arne Jensen: De to (Birgit Navne, Birgitte Johannsson) bør gå i stedet for de fem.

xvi.         Birgit: Spørgsmål: har TCO modtaget en stævning fra Karolina på ca dkk 100.000?

 1. Fmd.: Nej, jeg har ikke modtaget en stævning eller blevet oplyst at der vil komme en stævning.

xvii.        Ebba: Man kan ikke gå til pkt 3 uden pkt 2 er afsluttet.

xviii.       Marianne: Trist med uoverensstemmelse i bestyrelsen pga. trængt økonomi fra tidligere tid. Man skal tænke sig om før man laver mudderkastning. Burde de 210.000 have været periodiseret?

xix.         Birgitte (ikke fra best.): Skal vi ikke gå videre med at snakke om hvad vi virkelig vil? Har bestyrelsen lagt op til et frivilligt arbejde der går langt ud over hvad hun og andre ønsker. Hun vil bare spille tennis. Dertil kommer at hun ikke har kunnet få baner på fornuftige tidspunkter; alt er booket til udvalgt træning. Bestyrelsen er nok for ambitiøs ifht klubbens størrelse og hvad den pt kan bære.

 1. Birgitte (en tredie): nyt medlem i et år. Familie på 4 som gerne ville spille tennis men følte ikke at TCO har gjort noget for at velkomme eller fastholde nye spillere.

xxi.         Karsten: Godt at der blev taget initiativ til udviklingstankerne. Men medlemmerne føler at det kniber med at køre den rette retning. Motionisterne er ikke blevet behandlet godt nok det seneste år. Mener at vi skal professionaliseres lidt igen; der er kun meget få der vil lave meget frivilligt arbejde.

xxii.        Grethe: Er der nye tiltag for +55 gruppen? OK med sommerplan men der mangler aktiviteter for bredden. ATK er også til de ældre.

 1. Nils: Cardio træning kan overvejes. ATK er ungdomstræning.

xxiii.       Afstemning om godkendelse af beretningen:

 1. Skriftlig afstemning ønsket
 2. Stemmetællere: Arne Hansen og Arne Jensen.
 3. 32 imod, 46 for, 11 blanke. Beretningen er godkendt.
 4. Forlæggelse af det reviderede regnskab v. Ole Vorm

Der spørges på balanceposterne (Søren)

Hans Andersen: Spørgsmål til gældssiden

Arne Jensen:                      Dom tilført 2014, Tilskud 2015

Afstemning om godkendelse af beretningen:

 1. 15 imod, 50 for. Regnskab godkendt.
 2. Budget for det kommende år, gennemgang v. Ole Vorm
 3. Gabriela og Birgitte spørger på baneudleje i Marienlysthallen.

Fire forskellige budgetforslag fremlagt til afstemning, Bestyrelsens anbefalede, Kat, Spare1 og Spare2.

Afstemningsresultat:

Bestyrelsens anbefalede: 21

Kat. Budget: 0

Spare1: 40

Spare2: 16

 1. Medlemmerne stemte for forslaget Spare1 som fastholder kontingenterne og hæver træningsafgiften med 50%.
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Grethe Anthony: Mangler åbenhed og kommunikation, for meget sladder mm. Ønsker forbedrede toilet og omklædningsforhold. Mangler information om klubhusudvalg.
 4. Nils: Der arbejdes stadig på at fremskaffe midler.
 5. Johnny Klint: Evt. aftale med OB om omklædning/bad.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Birgit Navne og Birgitte Johannesson stopper. Ole Vorm Stopper.
 8. GF ønskede ikke skriftlig afstemning.
 9. Dirigenten spurgte om der var interesserede kandidater, der vil stille op til

bestyrelsen – ingen ønskede at opstille.

Arne Jensen foreslår Flemming Bertram, som dog takker nej.

Grundet det sene tidspunkt og den matte stemning, var der forslag fra salen om, at punkt 6, valg til bestyrelsen, blev udsat til en ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Udskudt til ekstraordinær generalforsamling.

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Udskudt til ekstraordinær generalforsamling.

 1. Eventuelt.

Dirigent Jens Risager takker af for aftenen.