Bestyrelsesmøde 1. august 2018

REFERAT

Deltagere:       Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Birgitte

Afbud:             Leyla, Behrouz

Agenda:

 1. Valg af ordstyrer – Hanne
 2. Valg af referent – Thomas
 3. Ændring i konstituering – I hht. vedtægterne ændres Birgitte Sonsbys rolle fra Kasserer til Forretningsfører. Alt andet forbliver uændret.
 4. ITF – Godt arrangement, bør forberedes på et tidligere tidspunkt næste år hvis det igen skal arrangeres sammen med FBT hvilket vi håber kan ske igen. ITF kritiserer efterfølgende i evaluerende rapport bade- og omklædningsmulighederne i TCO (OB kunne i år desværre ikke lægge faciliteter til som hjælp). Regnskab under udarbejdelse.
 5. Sommercamps – 2 uger med sommercamps i sommerferien fuldt udsolgt (2×35 deltagere + lidt ekstra), stor success. Stor ros fra mange forældre til de deltagende børn både til arrangementet og til vore trænere.
 6. Gitterporte og nøglesystem – Odense Kommune har besluttet, at vore porte ud til offentligheden skal åbnes hvilket vil betyde, at vi ikke længere kan beskytte anlægget og håndtere adgangen for vore medlemmer. En del af et overskud fra Bydelspuljen (kr. 78.125) er grundet myndighedskravet fra Odense kommune blevet tildelt klubben til opførsel af nye gitterporte med nøglesystem.
 7. Træningen, trænere og hvad vi skal tilbyde til vinter – Generel nedgang i antallet af medlemmer som modtager træning. Trend i voksenintro træning er stigende. Sommerskolerne i stor fremgang. Interesse for medlemskaber og træning er pt. stor og der fornemmes gode muligheder for medlemsfremgang i efteråret. Antallet af elitespillere er i tilbagegang, nye unge spillere er undervejs men der vil gå nogen tid endnu før de er klar til det øgede aktivitetsniveau.
 8. Klubhus – Der forsøges stadig at få igangsat og systematiseret udarbejdelse af fondsansøgninger for opgradering af klubbens faciliteter til en bedre og mere nutidig standard med bade- og omlædningsfaciliteter.
 9. Økonomi mm. – saldobalance og status er gennemgået og sendt til intern revisor som efter behov vil få adgang til bogføringen.
 10. Evt. – Banebooking, Der anmodes om, at alle som spiller på klubbens baner sørger for, at banen er booket. Dels er det nødvendigt for at bestyrelsen kan se det reelle banebehov og dels giver det mulighed for at komme antallet af gratister til livs. Desuden arbejdes der på, at automatisk banevanding kan startes på ikke-bookede baner. (Marienlyst – der afventes stadig de sidste detaljer fra kommunen før endelig underskrift fra klubberne kan gennemføres, bl.a. omkring økonomien i belysningsanlægget LED kontra de snarligt udtjente lysrør. Indtil videre kører alt dog på normal vis vedr. vinterens bookinger og træning – dog er det allerede tennismiljøet som varetager dette. Medlemmer får besked når forhånds medlemsbookinger kan modtages.)
 11. Godkendelse af referat – Godkendt